bgtitle.gif (16370 bytes)

- 1904 Project SS Norge 2004 -

Søforklaringen

Søforklaringen blev afholdt i Sø- og Handelsretten i København d. 7. juli, 10. juli, 14. juli, 15. juli, 16. juli, 3. august, 6. august, 24. august og 8. oktober 1904. Det følgende blev oplyst:

Ved Afgangen fra Kjøbenhavn fandtes om Bord 405 Passagerer, hvilket Antal i Kristiania forøgedes med 232 og i Kristianssand yderligere med 90, i alt 727 Passagerer, hvoraf 223 Børn; af dette Antal skulle 72 have været fra Danmark, 284 fra Norge 103 fra Sverrig, 259 fra Rusland og Finland, 2 fra Tyskland, 2 fra England og 5 fra Amerika.

Efter en i Kristianssand foretagen lovbefalet Besigtigelse, hvorefter der Intet var til Hinder for Skibets Afgang med det om Bord værende Antal Personer, foretoges Afrejsen derfra d. 25. juni, og den 27. juni kl. 11t 40m FM., passeredes Flannan Island i 3 Kml's afstand, hvorefter kursen sattes dev. V. t. N. (Dev. 2,7° V og Misv. 24,5° V) for at styre S om Rockall klippen, som selv ved en forsætning af 3-4 Kml. nord over formentes at ville komme i sigte i 5 á 7 Kml.'s afstand. Kl. 3 1/2 EM passeredes St. Kilda Islands i ca. 21 Kml.'s afstand. Endnu kl. 7 1/2 EM, saas St. Kilda i Kimingen i en saadan Retning, at Skibet da formentlig ikke var forsat. Ved Solnedgang foretoges en Deviationsundersøgelse, som passede med den tidligere fundne Deviation.

Natten over var Vejret sigtbart, men Kl. 5 FM. den 28. juni, da "Norge" efter Bestikket skulde være ca. 20 Kml. fra Rockall, blev det diset, og da Klippen derfor ikke antoges at komme i Sigte, blev Kursen af Forsigtighed ændret til dev. VSV. (retv. S. 67,5° V.), hvilken Kurs antoges at føre ca. 20 Kml. S om Rockall. Kl. 7 1/2 FM., da der var udløbet ca. 27 Kml. på denne Kurs, og al Risiko ansaas forbi, ændredes Kursen igen til dev. V. t. N., men efter at der paa denne Kurs var udløbet 2-3 Kml., tørnede skibet pludselig haardt og stoppede, uden at der enten af Kapt. eller af Rorgængeren eller saavidt oplyst af nogen anden forinden var set Braad e. l. Vejret var efter Kapt.'s Udsagn dengang ret sigtbart, medens Udkiggen ansaa det for tykt. Samtidig med eller kort efter blev det imidlertid regntykning.

Straks efter at "Norge" havde stødt - 2 Gange hårdt efter hinanden - saas nogle Plankestykker med Bolte komme op for ude. Maskinen blev stoppet og derefter kastet "Fuld Kraft Bak". Herved kom "Norge" flot, Maskinen stoppedes igen, og Roret lagdes B. B. for at dreje og om mulig søge tilbage til en ca. 1/2 Time tidligere passeret Fiskedamper, som dog ikke mere var i Sigte. Da der imidlertid ved Pejling fandtes 5 Fod Vand i Lastrum Nr. 2, kaldtes alle Mand op med deres redningsbælter, og Ordre blev givet til Klargøring af Baadene samt til Maskinen om at pumpe Forskibet; men efter at "Norge" ved Manøvrering med Maskine og Ror var drejet ca. 8 Streger, begyndte Forskibet at synke hurtigt, og Baadene beordredes da satte i Vandet for at optage Passagerer, Kvinder og Børn først. Da Pumpning nu maatte anses haabløs, blev, efter at de vandtætte Døre til Kulbunker og Akselgang var lukkede, Maskinfolkene ogsaa kaldt paa Dækket. Under Arbejdet med Baadene brast Taljeløberne til en af disse under Vægten af de mange Mennesker, som søgte op i den. Herved styrtede de alle i Vandet, og Baaden knustes.

Om en anden Baad vides intet bestemt, den synes ikke at være kommen fri af Skibet, derimod kom de øvrige 6 Baade i Vandet forinden "Norge" kl. 8t 5m FM. sank med mange Mennesker ombord, og Kapt. og 1ste Styrmd. til det sidste Øjeblik staaende på Kommandobroen, hvorfra førstnævnte under Katastrofen med Ro og Besindighed havde gjort, hvad der under de fortvivlede Forhold stod i hans Magt, for at redde saa mange Mennesker som muligt. Af de 6 Baade savnes 1, hvorimod de 5 efter kortere eller længere Tids Forløb efterhaanden blev optagne af Skibe.

Saaledes indkom 2 Besætninger til Stornoway, 1 til Grimsby, 1 til Færøerne og 1 til Aberdeen. I alt reddedes af de 727 Passagerer kun 137 - 91 Mænd, 16 Kvinder og 30 Børn - samt af den 68 Md. store Besætning kun 24, hvorimellem Kapt., som efter at være gaaet ned med "Norge" igen kom op og blev optaget i en af Baadene.

nolimitsdiving (c) 2008

Retur